Make your own free website on Tripod.com

ประวัติตำบลบ้านติ้ว

******ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านติ้ว ไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัดว่า เริ่มต้นถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อใด คาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 ปี จากการที่เล่าสือต่อกันมาว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากเวียงหรือกรุงศรีสิตนาคนหุตลงมาทางได้ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ทำไร่นาอยู่ที่พุทธนาเวียง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และได้อพยพติดตามกันมาเรื่อยๆทุกปี ทำให้ผู้คนมากขึ้น ทำให้ที่ทำกินลด น้อยลง และเป็นเหตุให้อพยพต่อไปอีกโดยข้ามเทือกเขามาทางทิศตะวันตก เพื่อแสวงหาที่ทำกินต่อไป จึงได้พบผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงได้ตั้งถิ่นฐานขึ้น ครั้งแรกที่บ้านท่าช้างสันนิษฐานว่าคงเดินทางด้วยขบวนช้างเป็นจำนวนมาก จึงได้สร้างวัดท่าช้างขึ้น และปัจจุบันมีรูปช้าง 2 ตัว เข้าประตูวัดท่าช้าง ต่อจากนั้นก็มีผู้คนมากขึ้นทำให้ที่ทำกินลกน้อยลงอีก ก็จึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานขึ้นอีก ครั้งที่ 2 สันนิษฐานว่าคงมีป่าติ้วอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาแล้ว จึงเรียนว่าบ้านติ้ว หลักฐานอ้างอิงว่าคนบ้านติ้วบรรพบุรุษร่วมกับคนไทยกับพุทธนาเวียง ซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์ ด้วยการพูกสำเนียงเดียวกัน เช่น อีเปี๋ยง ปิสัง หมากผาง เหมือนกัน และการสร้างวัดก็ได้สรา้งวัดศรีภูมิ ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ในสมัยนั้น สร้างงเมื่อปี พ.ศ. 2230 ก็ได้พระภิกษุจากเวียงจันทร์มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก จะเห็นได้ว่าจากถาวรวัตถุคือเจดีย์ ซึ่งสร้างจากศรัทธาชาวเวียงจันทร์บรรจุอัฐิของพระครูชาหลักคำ (น้อย) อันเป็นธรรมเนียมสมณศักดิ์ซึ่งปรากฎอยู่ที่วัดศรีภูมิหรือวัดใหญ่ ต่อมาก็มพระน้องชายชื่อพระครูสังฆราชตามมาจึงได้ไปสร้างวัดใต้ขึ้นที่อยู่ติดกันกับวัดใหญ่ และมีการสรา้งโรงเรียนขึ้นโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสังฆราชบำรุง สมัยนั้นเดิมตำบลบ้านติ้วเป็นตำบลห้วยไร่ จากหลักฐานอ้างอิงว่า มีผู้ปกครองเป็นกำนันคนแรก คือ

กำนันธรรมกิจ ตำบลห้วยไร่ บ้านท่า หมู่ที่ 8 ปัจจุบัน
กำนันจิน ตำบลห้วยไร่ บ้านติ้ว หมู่ที่ 3 แยกปัจจุบัน
กำนันเสือ ตำบลห้วยไร่ บ้านใต้หมู่ที่ 3 ปัจจุบัน
กำนันขุน สร้อยทอง ตำบลห้วยไร่ บ้านทุ่งหมู่ที่ 4 ปัจจุบัน
กำนันทอง พลกัณฑ์ ตำบลห้วยไร่
กำนันทะ ป้องพั้ง ตำบลห้วยไร่ ก็ได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลบ้านติ้วได้แต่งตั้ง
กำนันพัว ป้องพั้ง เป็นกำนันตำบลบ้านติ้วคนแรก เดิมตำบลบ้านติ้วเป็นตำบลห้วยไร่ ได้มีการแบ่งเขตด้วยลำห้วยของแก่น ก็เลยให้ตำบลห้วยไร่อยู่ทางเหนือ ทิศใต้เป็นตำบลบ้านติ้วอยู่ทางเหนือ กำนันคนต่อไป
กำนันเฉลียว คำคูณ
กำนันสุพรรณ สารีคำ
กำนันจันทร์ โสดา
กำนันบรรจบ ศรีทนานนท์
กำนันหลักทรัพย์ คำโฉม คนปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา

สถานที่ตั้งของตำบลบ้านติ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 มีชื่อว่า บ้านติ้ว จากการสืบประวัติเล่าต่อกันมา ได้ความว่า ชาวไทยกลุ่ม หนึ่งได้อพยพจากนครเวียงจันทรหรือกรุงศรีรัตนคพหุตลงมาทางใต้ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ปลูกสรา้ง ทำไร่ไถนา บ้านพุทพาเวียง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และได้อพยพต่อกันมาเรื่่อยๆ ทำให้ที่ทำกินน้อยลงจึงเป็นเหตุให้ชาวไทยกลุ่มนี้ อพยพต่อโดยอพยพข้ามเทือกเขามาทางทิศตะวันตก เพื่อแสวงหาที่ทำกิน จึงได้พบผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงได้ตั้งถิ่นฐานมีชื่อว่า "บ้านติ้ว" ครั้งแรกมีป่าติ้วอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาให้นามว่า "บ้านติ้ว" โดยมีเขตหมู่บ้านรวมอยู่ด้วยกัน 4 หมู่บ้่าน รวมเป็นตำบลบ้านติ้ว

ลักษณะของภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปของตำบลบ้านติ้ว พื้นที่ดินมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเป็นที่ราบเชิงเขา ภูเขา ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน และบางพื้นที่เป็นดินจืด เนื่องจากในหน้าน้ำ จะมีน้ำไหลหลากได้ชะล้างหน้าดินออกไป ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ประชากรร้อยละ 95 มีอาชีพทางการเกษตร
ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลบ้านติ้ว มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น แบ้งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
- ฤดูร้อน มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนมาก ถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 35 อาศา เซลเซียส ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. ของทุกปี
- ฤดูฝน มีฝนตกชุก ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ของทุกปี ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูง พาดผ่านหรือปกคลุม
- ฤดูหนาว มีสภาพอากาศหนาวเย็น - เย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ประมาณ 5 -10 องศา เซสเซียส ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี ได้รับอิทธิพลมาจากความกดอากาศต่ำ (ลมหนาวเย็น) ที่แผ่มาจากประเทศจีนลงมาปกคลุม
การปกครอง
ตำบลบ้านติ้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน และ 1 องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
2. หมู่ที่ 1 บ้านฟากห้วย
3. หมู่ที่ 2 บ้านกกเดื่่อ
4. หมู่ที่ 3 บ้านติ้ว
5. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง
6. หมู่ที่ 5 บ้านหัวนาเลา
7. หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งผักหม
8. หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งนาทอน
9. หมู่ที่ 8 บ้านท่า
10. หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโปร่ง
11. หมู่ที่ 10 บ้านหนองผือ
12. หมู่ที่ 11 บ้านป่าแกเครือ
13. หมู่ที่ 12 บ้านไร่นาเจริญ
ประชาการ
ตำบลบ้านติ้ว มีประชากรทั้งสิ้น 8,558 คน แยกเป็นชาย 4,241 คน หญิง 4,317 คน มีความหนาแน่น 57 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแยกตามหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านฟากห้วย ชาย 232 คน หญิง 230 คน รวม 462 คน
หมู่ที่ 2 บ้านกกเดื่อ ชาย 490 คน หญิง 528 คน รวม 1,018 คน
หมู่ที่ 3 บ้านติ้ว ชาย 506 คน หญิง 582 คน รวม 1,088 คน
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ชาย 383 คน หญิง 390 คน รวม 773 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหัวนาเลา ชาย 487 คน หญิง 476 คน รวม 963 คน
หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งผักขม ชาย 495 คน หญิง 482 คน รวม 977 คน
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งนาทอน ชาย 292 คน หญิง 287 คน รวม 579 คน
หมู่ที่ 8 บ้านท่า ชาย 203 คน หญิง 268 คน รวม 428 คน
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโปร่ง ชาย 268 คน หญิง 320 คน รวม 556 คน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองผือ ชาย 245 คน หญิง 248 คน รวม 493 คน
หมู่ที่ 11 บ้านป่าแกเครือ ชาย 327 คน หญิง 300 คน รวม 627 คน
หมู่ที่ 12 บ้านไร่นาเจริญ ชาย 293 คน หญิง 302 คน รวม 595 คน

สถานที่ตั้ง

บ้านติ้ว ห่างจากที่ว่าการอำเภอหล่มสัก ไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางถนนสายบ้านติ้ว - หล่มสัก ระยะทาง 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปทางทิศเหนือตามเส้นทางระยะ 52 กิโลเมตร และจากกรุุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 417 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยไร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากช่อง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าอิบุญ และ อ.น้ำหนาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านหวาย และตำบลบ้านโสก

อาณาเขต

บ้านติ้วมีเขตความยาวของที่ดินตามแนวทิศเหนือ ใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 78,663 ไร่ หรือ ประมาณ 125.4 ตารางกิโลเมตร