Make your own free website on Tripod.com
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์/พันธกิจ โครงสร้้างบุคลากร ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สถานที่ท่องเที่ยว

 
 
กลุ่มทอผ้าสตรีตำบลบ้านติ้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้นำ : นางผ่าน ลือกิจ
โทรศัพท์ : 0-5675-9356
E-Mail : cddbp@yahoo.com
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน : เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ประวัติ และการบริหารจัดการ
กลุ่มสตรีทอผ้าได้รวมตัวกันทอผ้าตามความสนใจและพื้นฐานที่มีความสามารถเดิม
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมระดมทุนจากสมาชิกซื้อวัสดุอุปกรณ์มาดำเนินการ
เพื่อไว้ใช้ และเหลือจ่ายภายในหมู่บ้าน และตำบลต่อมาทาง อบต. ได้สนับสนุนงบ
และได้รับงบจาก จังหวัดโดยการประสานงานของประธาน กพสอ. ฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มและขยายตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
และหลายรูปแบบ

กลุ่มในชุมชน
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มอาชีพสตรี
3. กลุ่มองทุน กข.คจ.

สภาพการรวมตัว
ประธานกลุ่มจะมอบงานให้สมาชิกไปทำที่บ้านของสมาชิก และผ้านำมาร่วมกันขาย
และจัดทำบัญชีร่วมกัน

จำนวนประชากร
จำนวน 40 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำนา - ทำไร่ ค้าขาย

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
หัตถกรรม

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
1. สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ ทักษะในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2. ไม่มีตลาดรองรับ
3. ขาดการประชาสัมพันธ์

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
1. จัดฝึกอบรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การบรรจุ การตกแต่งรูปแบบผลิตภัณฑ์
2. จัดหาตลาดจำหน่ายให้กว้างขวาง
3. สนับสนุนงบประมาณและวิชาการเรื่องการจัดทำบัญชี

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
การคมนาคมจากอำเภอหล่มสักถึงตำบลบ้านสติ้ว เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 8 กิโลเมตร

สภาพพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรื่อที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,700 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,237 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.83 ของจำนวนหลังคาเรือน
ราคาขายส่ง 280 บาท
ราคาขายปลีก 300 บาท