Make your own free website on Tripod.com


   
   
   
   
         
   
   
   

   


     
     
     
     

 

 

 
นายพรานภิมล รัตนอุไร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  นางจตุพร จันลิ
หัวหน้าส่วนการคลัง
  นายจรูญ วงษาวดี
หัวหน้าส่วนโยธา
  นางสาวปิยะณัฐ เกิดชา
รก.นักวิชาการศึกษา
             
     
นางสาวทัศนีย์ มาลา
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางนิตย์ เทียมเพ็ง
จพง.พัสด
  นายสุประสิทธิ์ ขวัญแสน
ช่างโยธา
  นางสาวสมถวิล ก้อนพรม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
             
     
นางวรัญญา พวงแก้ว
จพง.ธุรการ
  นางสาวรุ่งทิวา แก้วจร
จพง.จัดเก็บรายได้
  นายประลิด เจริญสุข
พนักงานประจำรถขยะ
  นางหัน กันยามา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
             
     
นายประสิทธิ์ ยอดคำ
ผช.จนท.ธุรการ
  นางคนึงนิจ เพชรดี
จพง.การเงินและบัญชี
  นายประวัติ บัวภา
พนักงานประจำรถขยะ
  นางปราณี พิลาเกิด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
             
     
นางสาวธิดารัตน์ แร่นาค
ผช.ทันตสาธารณสุข
  นางวีนัส ไชยจักร
ผช.จนท.การเงินและบัญช
  นายปริญญา ปริยะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  นางยุพดี ผิวฝาด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
             
       
นางสาวเกียรติสุดา คำเมือง
ผช.การพยาบาลวิชาชีพ
  นางศฐิฎิญา ไสลภูมิ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
  นายยุทธพงษ์ สิงห์เส
คนงานทั่วไป
   
             
         
นางสาวเพ็ญนภา สิมดี
ผช.การพยาบาลวิชาชีพ
      นายธงชัย ทองสี
พนักงานขับรถขยะ
   
             
         
นางสาวอิงอร จักร์คาม
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
      นายอภิรมย์ ยันดี
คนงานทั่วไป
   
             

 


นายมนูญ ราศรี
ประธานสภา อบต.

 
นายลำแพน ชาทนทัน
รองประธานสภา อบต.
  นางปราณีย์ นวลบุญ
เลขานุการสภา อบต.
 
     
นางสายบัว เทียมเพ็ง
สมาชิก อบต.ม.1
นายสุรพล สิงห์เส
สมาชิก อบต. ม.1
นายสนั่น ก้อนเอีย
สมาชิก อบต. ม.2
นายสุรศักดิ์ พิมพ์ทอง
สมาชิก อบต. ม. 2
             
     
นายอุทัย ภาพสิงห์
สมาชิก อบต.ม.3
นางพัชรี จันทร์ชัย
สมาชิก อบต. ม.3
นายวัชระ ศรีทนานนท์
สมาชิก อบต. ม.4
นางอรุณ แก้วสาร
สมาชิก อบต. ม.6
             
     
นายบัญชา ผิวผ่อง
สมาชิก อบต. ม.6
นางสุวรรณ พรหมมูล
สมาชิก อบต.ม.7
นายเชี่ยวชาญ ปาสิม
สมาชิก อบต. ม.7
นายสุวิทย์ แสนลี
สมาชิก อบต. ม.8
             
     
นางยุพดี เพลียแก้ว
สมาชิก อบต. ม.8
นายทนงศักดิ์ ลาคำ
สมาชิก อบต. ม.9
นายทวีศักดิ์ คำคูณ
สมาชิก อบต. ม.9
นายสุวัตร์ ยันดี
สมาชิก อบต. ม.10
             
     
นางจรัญญา จักรคราม
สมาชิก อบต. ม.10
นายลำดวน ปาสิม
สมาชิก อบต. ม.11
นายบุญจันทร์ เบ้าชารี
สมาชิก อบต. ม.11
นายฉวี ปัดมา
สมาชิก อบต. ม.12
             
           
นายฉะอ้อน จักรคราม
สมาชิก อบต. ม.12