Make your own free website on Tripod.comยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบภายใน 1.1. การส้รา้งความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.1.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1.1.2 โครงการก่อสร้างป้อมยามตำรวจ
1.1.3 โครงการอบรมตำรวจบ้านต้านยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม 2.1 การบริหารงานสาธารณสุข 2.1.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
2.1.2 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการค้าร้านชำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ 3.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 3.1.1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.
3.1.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3.1.3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
3.1.4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเด็กผู้ด้อยโอกาส
3.1.5 การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 4.1.1 โครงการจัดทำเวทีประชาคม
4.1.2 โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธรณภัยและราษฎรที่
ี่ได้รับความเดือดร้อย
4.1.3 โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความยากจนของประชาขชน
4.1.4 โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพผู้นำชุมชน
4.1.5 การเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
4.1.6 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

5.1.1 โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล
5.1.2 โครงการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
5.1.3 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ระดับอำเภอ
5.1.4 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน
5.1.5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 2,7,9,12

 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

5.2.1 โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 3 ขวบ
5.2.2 โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล 3 ขวบ
5.2.3 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
5.2.4 โครงการการอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา/มัฐยมศึกษา
5.2.5 การจัดกิจกรรมวันเด็ก
5.2.6 โครงการขยายห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  5.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และงานรัฐพิธี งานพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ตามหลักสากล

5.3.1 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านติ้ว
5.3.2 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น
และงานรัฐพิธี
- งานประเพณีสงกรานต์
- งานประเพณีบุญบั้งไฟ
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีแข่งเรือ
- วันออกพรรษา / เข้าพรรษา
- กิจกรรมวันพ่อ
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมวันปีใหม่

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6.1 งานการเกษตร

6.1.1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
6.1.2 อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน
โลโยการเกษตร

6.2 การพาณิชย์ 6.2.1 ก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
6.2.2 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ
6.2.3 โรงสีข้าวชุมชน ก่อสร้างศูนย์รับซ่อมประจำตำบล
6.3 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 6.3.1 จัดตั้งกลุ่มอาชีพตามความถนัดเฉพาะด้าน
- กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ - กลุ่มข้าวนางเล็ด
- กลุ่มเลี้ยงสัตว์ - กลุ่มทอผ้าฝ้าย
- กลุ่มเลี้ยงกบ - กลุ่มจักรสาน
- กลุ่มทำเห็ด - กลุ่มโลงศพ
- กลุ่มเลี้ยงปลา - กลุ่มทำไม้กวาด
- กลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ - กลุ่มทำขนมจีน
- กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ - กลุ่มทำอิฐบล็อก
- กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง - กลุ่มผลิตน้ำดื่ม
7. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

7.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1.2 โครงการปลูกป่าชุมชน
7.1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

  7.2 การบำบัดและจัดการขยะ

7.2.1 โครงการจัดซื้อถังขยะ
7.2.2 โครงการจัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะ
7.2.3 โครงการจัดซื้อรถขนขยะ

8. ยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไป 8.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนา อบต. 8.1.1 จัดจ้างพนักงานจ้างในการทำงานของ อบต.
8.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง

8.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อบต.
- เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

9. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ 9.1 ก่อสรา้งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

9.1.1 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำในชนบท
9.1.2 โครงการขุดลอกคลอง คูเหมือง
9.1.3 โครงการก่อสร้างฝายแม้ว
9.1.4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ
9.1.5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

9.2 ก่อสรา้งแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

9.2.1 ปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้าน
9.2.2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

10. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน

10.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้าทางระบายน้ำ

10.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
10.1.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
10.1.3 โครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน
10.1.4 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
10.1.5 โครงการก่อสร้างถนนดิน
10.1.6 โครงการอัดบดถนนลูกรัง
10.1.7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
10.1.8 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
10.1.9 โครงการติดตั้งรั้วกันภัย/กระจกอุบัติเหต
ุ10.1.10 โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังข์เวทวัดป่าซาง
10.1.11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 4 ไป หมู่ที่ 5 (ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ – เขตติดต่อระหว่างหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 11)

10.2 ไฟฟ้า

10.2.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
10.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟ
10.2.3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
10.2.4 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

10.3 ก่อสร้า้ง ปรับปรุงสะพาน

10.3.1 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านติ้ว เชื่อม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยไร
10.3.2 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 2
10.3.3 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 6
10.3.4 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1-12