Make your own free website on Tripod.com
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ชุมชนเข้มแข็ง

แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ทำงานแบบพหุภาค

การศึกษาดีเป็นยอด

ปลอดมลพิษ

พิชิตความยากจน

 
 

พันธกิจ (Mission)

 

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาถารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
5. ส่งเสริมการศึกาา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
10. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

 
ภารกิจหลัก
 
ภารกิจหลักที่ 1
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภารกิจหลักที่ 2
การส่งเสริมแลัพีฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
ภารกิจหลักที่ 3
การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดยงานโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ภารกิจหลักที่ 4
ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 5
ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรฐกิจพอเพียง
ภารกิจหลักที่ 6
ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ภารกิจหลักที่ 7
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการที่ดี